Thursday, June 26, 2014

ವಿಷಯೋಪ ಭೋಗಗಳು...

ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯೋಪ ಭೋಗಗಳು ಮಾಯೆ ಎನ್ನುವುದಾದರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಹೆಣ್ಣಿಗೇ. ಆಕೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸೆಳೆತ, ಶೃಂಗಾರಮಯ ಲಾವಣ್ಯಗಳು ಎಂಥ ಪುರುಷನನ್ನೂ ವಿಚಲಿತಗೊಳಿಸದಿರಲಾರವು. ಆದರೆ, ಮಾಯೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲದೇನೆ ಸಾಮಾನ್ಯನೊಬ್ಬ ಮಹಾಪುರುಷನಾಗಲಾರ. ಹಾಗೆ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಅವನ ಅಸ್ರ್ರಯಾವುದಿರಬಹುದು? ಅದು ಅಸ್ಖಲಿತ ಮನೋಭಾವದ ವಾತ್ಸಲ್ಯವೊಂದೇ.  ಅಂದರೆ, ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕಿಂತಲೂ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೇಮಸ್ಪರ್ಶದಲ್ಲಿರುವ ಅದಮ್ಯ ಅನುಬಂಧವೇ ಅದಾಗಿದೆ.
Post a Comment